Com es calcula la qualificació?

La qualificació de la fase general serà la mitjana aritmètica dels quatre exercicis; i la de la fase específica, la mitjana dels dos exercicis escollits.

La nota d’accés serà el resultat de la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en la fase general i en l’específica, sempre que la qualificació de cada una de les fases sigui igual o superior a 4.

Cal tenir en compte que per ser declarat apte és necessari obtenir una qualificació final igual o superior a 5 punts.