És obligatori l'examen de Llengua Catalana i Literatura II?

Sí, l'examen de Llengua Catalana i Literatura II és obligatori al bloc d'accés de la PBAU. Ara bé, n'estaran exemptes les persones que estiguin exemptes de ser avaluades d'aquesta matèria al batxillerat d'acord amb la normativa vigent. Per a casos no prevists a la normativa es pot presentar una sol·licitud d'exempció a la Comissió Organitzadora en el moment de formalitzar la matrícula a la prova.